Zawarcie umowy kredytowej

Zawarcie umowy kredytowej

Udzielanie kredytów jest jedną z podstawowych czynności banków komercyjnych. Podstawą udzielenia kredytu jest wniosek kredytowy składany przez potencjalnego kredytobiorcę. Taki wniosek powinien uwzględniać informacje o firmie, a w szczególności nazwę i jej siedzibę, rodzaj prowadzonej działalności, misje i cele formy, informacje o właścicielu lub wspólnikach, aktualny stan firmy, czyli informacje o obrotach, ewentualnym zadłużeniu, opis przedsięwzięcia, na którego realizację staramy się o kredyt, a także termin spłaty. Podczas składania wniosku, należy załączyć do niego dokumenty dotyczące sytuacji prawnej firmy, zaświadczenie o wysokości obrotów na rachunku bieżącym, dokumenty potwierdzające tytuły własności nieruchomości, a także niektóre sprawozdania finansowe. Należy pamiętać, że bank przyznaje kredyt z zależności od tego, jaką dana firma posiada sytuację finansową. Zatem kredytobiorca ma obowiązek przedstawić stosowne dokumenty, które potwierdzą płynność finansową danego przedsiębiorstwa. Ważnym aspektem jest to, aby umowa kredytowa była zawarta na piśmie i określała w szczególności strony umowy, datę jej zawarcia, cel kredytu, zasady i termin spłaty, wysokość ewentualnego oprocentowania, sposób zapewnienia spłaty kredytu, a także warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy. Ponadto, wszystkie zawarte w umowie informacje powinny być zrozumiałe dla kredytobiorcy.