Zakładanie spółki partnerskiej

Zakładanie spółki partnerskiej

Szukając opcji na dochodowy biznes warto rozejrzeć się dokładnie po możliwościach, jakie daje nam obowiązujące prawo w kwestii formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. Duże pole manewru mamy, jeśli chodzi o osobowe spółki prawa handlowego. Kodeks spółek handlowych wyróżnia cztery rodzaje spółek osobowych i dwa rodzaje spółek kapitałowych. Do spółek osobowych należą spółki jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna. W szczególnie uprzywilejowanej pozycji znajdują się osoby, które posiadają uprawnienia do prowadzenia wolnego zawodu. Listę takich zawodów można znaleźć w odpowiednim artykule wspomnianego powyżej kodeksu spółek handlowych. Należą do nich między innymi tłumacz przysięgły, pielęgniarka, notariusz, radca prawny, księgowy. W tego rodzaju spółkach nie występuje instytucja odpowiedzialności zbiorowej, jak to jest na przykład przy innych rodzajach spółek osobowych. Umowę spółki partnerskiej zawiera się w formie pisemnej pod rygorem nieważności w obecności wszystkich wspólników i notariusza. W umowie takiej spółki zawarte powinny być następujące dane, przede wszystkim wskazani powinni zostać z imienia i nazwiska partnerzy oraz wniesione przez nich do majątku spółki wkłady pieniężne. Przy spółkach partnerskich można również zauważyć możliwość opodatkowania według zryczałtowanej formy.