Wynik finansowy przedsiębiorstwa

Wynik finansowy przedsiębiorstwa

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z ponoszeniem kosztów i uzyskiwaniem zysków. A zysk jest dodatnim wynikiem owej działalności, który stanowi różnicę między przychodami a kosztami ich uzyskania. Jeśli firma przynosi zyski, jest dochodowa a koszty są na niskim poziomie. Jeśli firma przynosi straty oznacza to, że wynik finansowy firmy jest ujemny. Wyróżnić można dwa źródła rejestrowania przychodów. Pierwszym jest przychód ze sprzedaży: wyrobów, towarów, usług i materiałów oraz składników majątku trwałego. Drugim źródłem są udziały w innych jednostkach i odsetki od środków pieniężnych w banku oraz udzielonych pożyczek. Koszty uzyskania przychodu powstają na drodze wytwarzania, produkowania sprzedawanych wyrobów i usług. Te koszty tworzy grupa wydatków związanych z prowadzeniem działalności. Zaliczyć do niej można wartości sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu nabyte przez przedsiębiorstwo w celu dalszej obróbki. Dużym procentem kosztów łącznych są koszty osobowe związane z wypłacaniem wynagrodzeń dla pracowników, płaceniem składek, ubezpieczeń itp. Do comiesięcznych wydatków zalicza się czynsz za lokal, opłata rachunków związanych z prawidłowym funkcjonowaniem firmy, wyposażenie, programy, technologie. Kolejną częścią kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo są koszty finansowe związane z należnościami wobec banków i pozostałych kredytodawców (prowizje, odsetki, opłaty bankowe).