Ustalenie wyniku finansowego

Ustalenie wyniku finansowego

Wynik finansowy to wyrażony w pieniądzu efekt działalności podmiotu gospodarczego. Jest różnicą pomiędzy uzyskanymi przychodami a kosztami uzyskania przychodów. Różnica może być dodatnia, co oznacza że podmiot wygospodarował zysk. Ujemny efekt działalności gospodarczej oznacza stratę, a utrzymując się przez dłuższy czas, prowadzi do upadłości firmy. Na wynik finansowy brutto składają się: wynik działalności operacyjnej, wynik operacji finansowych, wynik operacji nadzwyczajnych. Natomiast wynik działalności operacyjnej obejmuje między innymi wynik sprzedaży, który jest różnicą pomiędzy przychodami ze sprzedaży produktów, towarów i innych składników obrotu majątkowego, a kosztami uzyskania tych przychodów. Kosztami uzyskania tych przychodów ze sprzedaży jest wartość sprzedanych składników według kosztów wytworzenia powiększona o koszty zarządu, sprzedaży i podatki obciążające sprzedawcę. Wynik operacji finansowych to różnica pomiędzy przychodami z operacji finansowych, a kosztami operacji finansowych. Kosztami operacji finansowych są na przykład odsetki od zaciągniętych pożyczek i prowizje bankowe. Wynik operacji nadzwyczajnych to różnica pomiędzy zyskami nadzwyczajnymi a stratami nadzwyczajnymi. Zyski i straty nadzwyczajne są finansowymi skutkami zdarzeń, występujących sporadycznie i są nieprzewidywalne.