Umowa o dzieło

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło stanowi jeden z rodzajów tzw. zatrudnienia niepracowniczego, bowiem w rozumieniu prawa pracy osoba świadcząca pracę, nie jest pracownikiem. Zawierana jest ona między zobowiązującym się wykonać określone dzieło a zamawiającym je, który deklaruje, że uiści odpowiednie wynagrodzenie. Przyjmujący zamówienie ponosi ryzyko świadczonych usług, np. koszty nieudanych prób, zepsutego materiału. Nie jest on jednak w niczym zależny od zamawiającego, nie podlega jego kierownictwu, swobodnie dysponuje swoim czasem, a także samodzielnie decyduje o sposobie wykonania dzieła. Przykładami o umowie o dzieło jest na przykład umowa o uszycie ubrania, namalowanie obrazu, napisanie utworu literackiego, naprawę obuwia, a także pomalowanie mieszkania. Umowa ta jest zawsze odpłatna. Przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie zdefiniowane w umowie w sposób bezpośredni, a także przez określenie podstaw do jego obliczenia lub według zestawienia planowanych prac i przewidzianych kosztów. Uiszczenie wynagrodzenia następuje po wykonaniu dzieła chyba, że w umowie występuje inny termin zapłaty. Ponadto, przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady dzieła. Odpowiedzialność ta obejmuje zarówno wady dzieła, jak i niezgodność dzieła z umową. Zamawiający może domagać się usunięcia wady, a w przypadku kiedy wady nie da się usunąć, zamawiający może odstąpić od umowy, o ile wady są istotne.