Style kierowania zespołem

Style kierowania zespołem

Każdy kierownik jest inny. Choć mają za zadanie kontrolować pracę i współpracę między pracownikami, zapewnić godne warunki pracy, zajmować się odpowiednią organizacją pracy mogą to zrobić w różny, charakterystyczny tylko dla siebie sposób. Z czego to wynika? Przede wszystkim z cech charakteru. Psychologia wyróżnia pięć podstawowych stylów kierowania. Pierwszy to styl demokratyczny. Kierownik wykazuje się szerokim udziałem w kierowaniu załogą, stosuje bodźce motywacyjne, stara się o wykazanie inicjatywy ze strony pracowników, przekonuje swych podwładnych o słuszności podejmowanych decyzji. Drugi styl to dyrektywny, który polega na wydawaniu szczegółowych poleceń, wymaga bezwzględnego posłuszeństwa. Taki kierownik stosuje surowe kary za błędne wykonanie polecenia. Nie angażuje się i nie szuka inicjatywy wśród pracowników. Bierny styl kierowania cechuje się powtarzaniem decyzji czyli powtarzaniem skutków. Takie działanie nie sprzyja rozwojowi firmy. Nie angażuje się w relacje z pracownikami. Aktywny styl jest dokładnym jego przeciwieństwem – decyzje uzależnia od potrzeby, współżyje w grupie ze swymi pracownikami, wzbudza motywację oraz chęć do działania. Ostatni jest styl patronalny. Kierownik spod tej gwiazdy unika rozstrzygania spraw i problemów, które go drażnią. Pobłaża niedbalstwo, lenistwo, nie zwraca uwagi na osiągane efekty pracy.