Stawki podatku VAT

Stawki podatku VAT

Podatek od wartości i usług, potocznie zwanym – VAT, jest podatkiem, który został wprowadzony w Polsce w 1993 roku. Ma on charakter powszechny i wielofazowy, co oznacza, że jest pobierany w każdej fazie produkcji i obrotu towarowego od wartości wytworzonej na danym etapie produkcji i wymiany. Podatek ten nie jest jednak elementem składowym ceny sprzedaży, ale jako odrębna wielkość występuje obok niej. Ponieważ podatek ten nie jest elementem, który tworzy ceny, nie tworzy przychodów i kosztów działalności firmy. Wysokość podatku zależy od wytworzonych i sprzedanych przez naszą firmę dóbr, a także obowiązującej stawki podatkowej. W Polsce mają obecnie zastosowanie 4 rodzaje stawek podatku VAT: stawka podstawowa – 23%, stawka obniżona – 8% i 3%, a także stawka, która wynosi 0%. Podstawową stawka podatku jest stawka o wartości 23% i według której podlegają opodatkowaniu wszystkie towary i usługi. Są natomiast wyjątki, w których stosuje się opodatkowanie równe 8%. Są to wszystkie usługo związane z gastronomią, robotami budowlano-montażowymi, a także noclegowymi. Stawka obniżona do 3% obowiązuje przy zakupie między innymi zboża, ziemniaków, zwierząt, kredy, tłuszczów, mleka, a także usług związanych z rolnictwem, rybołówstwem oraz leśnictwem. Podatek VAT płacony jest do urzędu skarbowego i stanowi różnicę pomiędzy kwotą podatku należnego, a kwotą podatku naliczonego.