Rozliczenia pieniężne podmiotu gospodarczego

Rozliczenia pieniężne podmiotu gospodarczego

Podmioty gospodarcze w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej maja do czynienia z licznymi rozliczeniami pieniężnymi. Rozliczenia pieniężne to świadome oraz zgodne z przepisami obowiązującego prawa przemieszczanie środków pieniężnych pomiędzy stronami z tytułu: umowy kupna-sprzedaży, umowy o pracę, dzierżawy, najmu, i innych. Rozliczenia te mogą odbywać się bezpośrednio między zainteresowanymi stronami lub za pośrednictwem banków. Rozliczenia pieniężne są prowadzone w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Rozliczenia gotówkowe polegają na wręczeniu obiegowych znaków pieniężnych, czeku gotówkowego lub dokonywane są za pośrednictwem przekazu pocztowego, pobrania pocztowego bądź przekazu pieniężnego. Między kontrahentami utrzymującymi częste kontakty mają zastosowanie specyficzne formy rozliczeń bezgotówkowych, tzw. rozliczenia planowe oraz okresowe rozliczenia sald. Rozliczenia planowe polegają na okresowym przelewaniu przez odbiorcę na rachunek dostawcy kwot wynikających z planowanej wartości dostaw bez wystawiania faktury. Na koniec okresu rozliczeniowego wystawiana jest faktura na faktyczną wartość dostaw i następuje ostateczne rozliczenie transakcji. Okresowe rozliczenia sald są stosowane wtedy, kiedy kontrahenci dostarczają sobie wzajemnie towary i usługi. Strony mogą uzgodnić kompensatę swoich należności i rozliczenia pieniężne ograniczyć do wyrównywania sald tej kompensaty.