Rodzaje umów o pracę

Rodzaje umów o pracę

Umowę o pracę zawiera pracodawca z pracownikiem. Dochodzi wtedy do nawiązania stosunku pracy. Podpisując umowę, pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego określonym, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Kodeks pracy rozróżnia następujące rodzaje umów i są to umowy takie jak: umowa na okres próbny, na czas nieokreślony, określony, na czas wykonywania określonej pracy, a także na czas zastępstwa pracownika. Umowa na okres próbny może poprzedzać każdą z pozostałych umów, ponieważ jej celem jest sprawdzenie przydatności pracownika do pracy oraz wzajemne poznanie się stron stosunku pracy. Ważną informacją jest to, że taka umowa nie może trwać dłużej, niż 3 miesiące. Umowa na czas nieokreślony jest najlepszym rozwiązaniem dla pracownika, ponieważ jest ona bezterminowa, a ponadto zapewnia ona najdalej idącą ochronę pracownika. Umowa na czas wykonywania określonej pracy jest umową zawieraną w celu świadczenia przez pracownika pracy wchodzącej w zakres zadania. Z umowy tej korzystają najczęściej pracodawcy, którzy nie potrafią określić, kiedy nastąpi termin zakończenia zadania. Z reguły takie umowy zawierane są przy pracach sezonowych i dorywczych. Natomiast umowa na czas zastępstwa zawierana jest w sytuacji, gdy pracodawca chce zastąpić pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy np. z powodu długotrwałej choroby lub korzystania z urlopu macierzyńskiego.