Racjonalna organizacja pracy

Racjonalna organizacja pracy

Dobra organizacja pracy umożliwia osiągnięcie celów. Dzięki niej firma funkcjonuje prawidłowo, każdy zna swoje obowiązki i zobowiązania wobec pracodawcy. Podział pracy prowadzi zasadniczo do specjalizacji, która jest źródłem profesjonalizmu. Pozwala to pracownikom na doskonalenie swoich umiejętności oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Aby zadania były wykonane w odpowiednim czasie i z zadowalającym rezultatem należy przestrzegać pięć zasad racjonalnej organizacji pracy. Zasada pierwsza wiąże się z racjonalnym gospodarowaniem. Łączy w sobie zasadę optymalnego efektu – która polega na takim organizowaniu pracy by w ramach posiadanych środków osiągnąć efekt w postaci zadowalających wyników – oraz zasadę minimalizacji nakładów. Czyli przy użyciu najmniejszej ilości środków osiągnąć z góry nakreślony cel. Drugą jest złota zasada podziału pracy, dzięki której wzrasta wydajność pracy i samodoskonalenie się pracowników. Zasada harmonizacji pracy skupia się wokół czasowej synchronizacji ze sobą poszczególnych czynności w celu uniknięcia postojów opóźniających wykonanie zlecenia. Czwarta jest zasada koncentracji, której celem jest zgrupowanie w ramach jednej komórki organizacyjnej jednorodnych czynności. Piąta w kolejności to zasada ciągłości i rytmiczności pracy, która zapewni pracę w stałym tempie. Tak zorganizowana praca z pewnością da zaskakująco dobre wyniki jakościowe i ilościowe.