Przestrzeganie regulaminu pracy

Przestrzeganie regulaminu pracy

Regulamin pracy jest aktem prawnym, który ustala organizacje i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników. Sporządza go pracodawca zatrudniający 20 i więcej pracowników niepodlegających postanowieniami układu zbiorowego pracy. Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracownikom w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Postanowienia regulaminu pracy nie mogą być mnie korzystne dla pracownika, niż przepisy kodeksu pracy, innych ustaw lub kodeksu cywilnego. Oznacza to, że może zawierać przepisy korzystniejsze dla pracownika, niż te zawarte w wyżej wymienionych dokumentach. Mniej korzystne postanowienia stają się wtedy nieważne, a w ich miejsce stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa pracy. W regulaminie pracy należy wyraźnie określić prawa oraz obowiązki pracodawcy i pracowników związane z organizacją i porządkiem pracy. Ponadto pracodawca może poszerzyć obowiązki pracowników ze względu na rodzaj prowadzonej działalności. Wskazanie takiego katalogu obowiązków pracowniczych oraz zestawienie ich naruszeń jest szczególnie przydatne dla pracodawcy przy uzasadnieniu wypowiedzenia umowy o pracę albo rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia. W tym celu warto w regulaminie określić, jakie naruszenia obowiązków uznaje się za ciężkie, skutkujące natychmiastowym rozwiązaniem umowy o pracę.