Ochrona pracy młodocianych

Ochrona pracy młodocianych

Ochrona pracy w znaczeniu prawnym jest to ogół norm prawnych ustanowionych w celu zabezpieczenia pracownika przed utrata życia w związku z pracą oraz wyłączenia bądź zmniejszenia niekorzystnego wpływu pracy na jego zdrowie. Oprócz ogólnego obowiązku ochrony zdrowia, a nawet życia pracowników kodeks pracy ustanawia szereg szczegółowych obowiązków z tego zakresu. Znaczna ich część dotyczy miejsca i warunków wykonywania pracy, a w szczególności obiektów budowlanych, i znajdujących się w nich pomieszczeń, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zasad wykorzystywania substancji chemicznych oraz procesów pracy szczególnie niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. Młodociany pracownik podlega szczególnej ochronie prawnej, która uwzględnia jego wiek, a przede wszystkim chroni jego zdrowie. Zatrudnienie młodocianego może nastąpić tylko w celu przygotowania zawodowego lub do wykonywania prac lekkich. Zakład pracy jest zobowiązany zapewnić młodocianemu pracownikowi opiekę i pomoc niezbędną do ich przystosowania się do właściwego wykonywania pracy. Ponadto, czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekroczyć 6 godzin na dobę, a młodocianego w wieku powyżej 16 roku życia do 8 godzin na dobę. Zatrudnianie młodych ludzi zabronione jest jednak w godzinach nadliczbowych, a także w porze nocnej.