Ocenianie pracowników w firmie

Ocenianie pracowników w firmie

Ocenianie jest integralną częścią pracy przedsiębiorcy we własnej firmie, czy działającego w jego imieniu menadżera, a także jest nieodłącznym elementem przy wykonywaniu wszystkich czynności składających się na proces zarządzania potencjałem społecznym organizacji. Ocenianie jest to bowiem wyrażanie w formie ustnej lub pisemnej osądu o danej osobie, wartościowanie zachowania, postaw, cech osobowości i efektów pracy zatrudnionych. W procesie oceniania osiągane są cele organizacyjne oraz psychospołeczne. Cel organizacyjny oceniania to uzyskanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji personalnych dotyczących zatrudnienia pracownika, jego zwolnienia, planowania kariery zawodowej, ustalenia potrzeb szkoleniowych, a także nałożenia kar. Cel psychospołeczny wprowadza się do kształtowania postaw i zachowania pracowników przez regularne dostarczanie im informacji o ich osiągnięciach, niepowodzeniach oraz szansach rozwoju zawodowego. Ludzie oczekują, że zostaną dostrzeżeni przez kierownika, a ich zaangażowanie w sprawy organizacji – docenione. Należy także pamiętać, że zaniechanie oceniania tez jest formą oceniania i rodzi określone skutki. Oceniając, a następnie wzmacniając pozytywne zachowania, kierownicy przyczyniają się do kształtowania dobrych stosunków międzyludzkich i budowania efektywnej kultury organizacji. Uznaje się, że najwłaściwszym i najskuteczniejszym sposobem korygowania i utrwalania pożądanego sposobu funkcjonowania ludzi w firmie jest ocenianie. Aby ocenianie spełniało swoją rolę, musi stanowić pewien system, w którym zaistnieje wspólnota.