Jak napisać biznesplan

Jak napisać biznesplan

Częstym warunkiem otrzymania dofinansowania na założenie firmy z różnych instytucji jest przygotowanie odpowiedniego biznesplanu. Pisanie tego typu dokumentu pozwala na dokładne przemyślenie planowanego profilu działalności firmy, a także na wstępne oszacowanie zysków i ryzyka. Pierwszym krokiem przy przygotowywaniu tego typu dokumentu powinno być zebranie wszystkich niezbędnych informacji, w tym o zapotrzebowaniu na dany produkt czy usługę, cenach oferowanych przez innych przedsiębiorców, a także kosztach inwestycyjnych. Następnie należy szczegółowo opisać planowane przedsięwzięcie, uwzględniając takie elementy, jak nazwa firmy, charakter jej działania, planowane rozpoczęcie działalności, siedziba, oferowane produkty lub usługi, zasoby ludzkie i finansowe, analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń (SWOT). Kolejną rzeczą jest dokładny opis oferowanych usług i produktów, analiza grupy potencjalnych nabywców i oferty konkurencji oraz oszacowanie popytu i sprzedaży. Czwartym elementem jest harmonogram wprowadzenia biznesplanu w życie, uwzględniający terminy i koszty poszczególnych działań. Dobrze napisany biznesplan powinien zawierać tylko najistotniejsze uwagi dotyczące funkcjonowania przyszłej firmy. Zawarte w nim informacje muszą być konkretne i odpowiednio uzasadnione.