Inwestycje naszego przedsiębiorstwa

Inwestycje naszego przedsiębiorstwa

Warunkiem utrzymania się przedsiębiorstwa na rynku jest stałe dostosowywanie produktu, który wytwarzamy do zmieniających się wymagań rynku. Aby nie dać się wyprzedzić konkurencji, przedsiębiorstwo musi inwestować. Inwestowanie polega na angażowaniu zasobów pieniężnych w przedsięwzięcia inwestycyjne w celu uzyskania przyszłych korzyści. W zależności od przedmiotu inwestycji wyróżniamy inwestycje finansowe, rzeczowe i niematerialne. Inwestycje finansowe to między innymi inwestycje, których przedmiotem są instrumenty finansowe. Krótkoterminowe formy inwestycji mają tę zaletę, że z dużą pewnością można określić kwotę, jaką otrzymamy w momencie wycofania własnych środków. Długoterminowe instrumenty z reguły mają wysokie stopy zwrotu, ale obarczone są wyższym ryzykiem. Natomiast inwestycje rzeczowe to inwestycje, których przedmiotem są dobra materialne, a inwestor oczekuje, iż wartość przedmiotu inwestycji wzrośnie. Nie chodzi tu jednak o wartość użytkową, jaką reprezentuje dane dobro, ale o korzyści finansowe związane z posiadaniem dóbr rzeczowych, a więc przyrost wartości tych dóbr wraz z upływem czasu. Inwestycjami niematerialnymi są między innymi zakupy patentów, licencji, oprogramowani, a także szkolenie kadr, promocja, reklama nowych produktów i ochrona środowiska. Działalność inwestycyjna wymaga angażowania własnych środków finansowych naszej firmy. Źródłem finansowania mogą być też środki obce takie jak kredyty czy pożyczki.