Hierarchia stanowisk pracy

Hierarchia stanowisk pracy

W każdej organizacji, która dysponuje pewną ilością stanowisk, konieczne jest wprowadzenie wśród nich hierarchii. System zależności pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pozwala na usprawnienie pracy poprzez uniknięcie nieporozumień dotyczących wagi decyzji danych pracowników. Wartościowanie stanowisk jest także przydatne podczas ustalania kwestii wynagrodzeń. Spójny i przejrzysty system jest niezbędny przy przygotowywaniu sprawiedliwej tabeli płac. Ocena wartości poszczególnych stanowisk ułatwi kontrolowanie wynagrodzeń w ramach całej organizacji i pozwoli na uniknięcie sytuacji, że pracownicy na tym samym stanowisku otrzymują różne pensje, co jest niedopuszczalne przez polskie prawodawstwo. Przedsiębiorca, który zdecyduje się wdrożyć taki projekt, powinien najpierw przeanalizować dokumentację firmy dotyczącą poszczególnych stanowisk i wyznaczyć stanowiska kluczowe dla rozwoju firmy. Następnie musi wybrać metodę wartościowania i powołać zespół do przeprowadzenia tego działania. Po przeprowadzonym procesie powinien zweryfikować wyniki i zakwalifikować poszczególne stanowiska do odpowiednich kategorii według stopnia ich oceny. Następnym krokiem jest przygotowanie tabeli płac i wprowadzenie ewentualnych zmian w systemie wynagradzania poszczególnych pracowników.