Działalność regulowana przez państwo

Działalność regulowana przez państwo

Na prowadzenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej przedsiębiorca musi uzyskać zezwolenie. Wydają je odpowiednie organy administracji publicznej, do których należy zgłosić się z wnioskiem. Do typów działalności w ten sposób regulowanych należy m.in. sprzedaż alkoholu, wytwarzanie i sprzedaż środków leczniczych, działalność ubezpieczeniowa oraz w zakresie gier losowych, prowadzenie funduszu inwestycyjnego lub emerytalnego. Kolejnym sposobem regulacji niektórych obszarów rynku przez państwo jest konieczność posiadania koncesji na niektóre formy działalności. Organem nadzorującym jej wydawanie jest minister właściwy dla danego rodzaju działalności. Koncesjonowane są m.in. poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie ich, wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, w tym bronią i amunicją oraz akcesoriami przeznaczonymi do użytku wojskowego lub policyjnego. Koncesjonowane są także wszelkie działania związane z obrotem paliwami oraz energią, w tym wytwarzanie, magazynowanie i dystrybucja. W polskim prawodawstwie występuje też definicja działalności regulowanej. Warunkiem podjęcia takiej działalności przez przedsiębiorcę jest spełnienie wymagań zapisanych w ustawie i uzyskanie spisu w rejestrze działalności regulowanej. Do tego typu działań należą m.in. wytwarzanie i rozlewanie wyrobów spirytusowych i winiarskich, obrót środkami ochrony roślin i prowadzenie usług detektywistycznych.