Category Archives: ubezpieczenia dla firm

Szkolenia pracowników firmy

Szkolenia pracowników firmy

Niezbędnym elementem pozwalającym na kompleksowy rozwój firmy są szkolenia dla personelu. Pracownicy dzięki różnego rodzaju kursom nabywają wiedzę i umiejętności, które później są wykorzystywane przez nich w czasie pracy. Firma dbająca o stały rozwój swoich pracowników zwiększa swoją konkurencyjność na rynku. Pracodawca chcący doszkalać podwładnych może się ubiegać o środki na ten cel z Unii Europejskiej, a także z funduszy gminnych lub miejskich. Szkolenia mogą być przeprowadzane w ramach danej firmy (szkolenia wewnętrzne) lub poza nią (szkolenia zewnętrzne). Istnieje kilka rodzajów szkoleń. Należą do nich szkolenia zawodowe, mające na celu przygotowanie pracownika do pracy na danym stanowisku pracy, np. szkolenia informatyczne, budowlane, księgowe. Innym rodzajem szkoleń są te z zakresu kompetencji miękkich. Przeprowadzane są w celu wykształcenia u pracownika odpowiednich modeli zachowania w określonych sytuacjach. Do najpopularniejszych szkoleń tego typu należą te z zakresu umiejętności komunikowania się czy negocjowania. Ponadto firma może zorganizować dla personelu szkolenia językowe, które poszerzają możliwość współpracy przedsiębiorstwa z zagranicznymi klientami. Stałe dokształcanie pracowników jest dość kosztowne, jednak niewątpliwie opłacalne, zważywszy na ciągłe zmiany na rynku pracy, rozwój nowych technologii itd. Nadążanie za tymi zmianami pozwala dobrze prosperować danej firmie.

Dobry biznes plan

Dobry biznes plan

Czasami mówi się, że nie warto zbytnio planować, bo życie i tak bywa kapryśnie i potrafi pokrzyżować nam wszystkie zamiary. Jednak w takiej dziedzinie, jaką jest biznes całkowite pójście na żywioł zupełnie nie wchodzi w grę. Poza tym, coraz więcej ekspertów zajmujących się marketingiem czy ekonomią, stwierdza, że przygotowanie naprawdę przemyślanego biznes planu w dużej mierze potrafi zagwarantować sukces. Analizując jego każdy punkt bierzemy pod uwagę wszystkie za i przeciw, dzięki czemu, jesteśmy w stanie przewidzieć wszelkie ewentualności. Pojawia się często pytanie, czy firmie rzeczywiście potrzebny jest biznes plan? Odpowiedź jest całkowicie popierająca. Dlaczego? Z kilku powodów. Po pierwsze pozwala on zaplanować i skrystalizować stawiane przed firma cele. Po drugie daje możliwość kontroli. Dzięki niemu można przeanalizować założone wcześniej cele i osiągnięte wyniki. W ten sposób można ocenić, czy firma spełnia rzeczywiście to, co zaplanowaliśmy na początku. Po trzecie jest to doskonałe źródło informacji dla takich osób, jak nasi kontrahenci, rozmaici inwestorzy czy też pożyczkodawcy. Niewątpliwie warto stworzyć dobry biznes plan dla swojej firmy, ponieważ jest on również swego rodzaju motorem napędowym naszych działań, które mają doprowadzić do zrealizowania postawionych w nim celów.

Rozliczenia pieniężne podmiotu gospodarczego

Rozliczenia pieniężne podmiotu gospodarczego

Podmioty gospodarcze w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej maja do czynienia z licznymi rozliczeniami pieniężnymi. Rozliczenia pieniężne to świadome oraz zgodne z przepisami obowiązującego prawa przemieszczanie środków pieniężnych pomiędzy stronami z tytułu: umowy kupna-sprzedaży, umowy o pracę, dzierżawy, najmu, i innych. Rozliczenia te mogą odbywać się bezpośrednio między zainteresowanymi stronami lub za pośrednictwem banków. Rozliczenia pieniężne są prowadzone w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Rozliczenia gotówkowe polegają na wręczeniu obiegowych znaków pieniężnych, czeku gotówkowego lub dokonywane są za pośrednictwem przekazu pocztowego, pobrania pocztowego bądź przekazu pieniężnego. Między kontrahentami utrzymującymi częste kontakty mają zastosowanie specyficzne formy rozliczeń bezgotówkowych, tzw. rozliczenia planowe oraz okresowe rozliczenia sald. Rozliczenia planowe polegają na okresowym przelewaniu przez odbiorcę na rachunek dostawcy kwot wynikających z planowanej wartości dostaw bez wystawiania faktury. Na koniec okresu rozliczeniowego wystawiana jest faktura na faktyczną wartość dostaw i następuje ostateczne rozliczenie transakcji. Okresowe rozliczenia sald są stosowane wtedy, kiedy kontrahenci dostarczają sobie wzajemnie towary i usługi. Strony mogą uzgodnić kompensatę swoich należności i rozliczenia pieniężne ograniczyć do wyrównywania sald tej kompensaty.

Działalność hurtowa przedsiębiorstwa

Działalność hurtowa przedsiębiorstwa

Działalność hurtowa polega na zakupie dużych, jednorodnych partii produktów w celu dalszej jej odsprzedaży z zyskiem nabywcom instytucjonalnym (detalistom, instytucjom, producentom), rzadko nabywcom indywidualnym. Zakres działalności hurtowników obejmuje badanie rynku, gromadzenie i przekazywanie informacji rynkowych niezbędnych do planowania i realizacji procesu wymiany, poszukiwanie i nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi dostawcami i nabywcami produktów, negocjacja i ustalanie warunków transakcji kupna-sprzedaży, przenoszenie prawa własności do produktów, przyjmowanie produktów, sprawdzanie ich jakości, gromadzenie i przechowywanie zapasów, przekształcanie asortymentu zakupionych produktów w partie odpowiadające potrzebom nabywców, organizowanie i finansowanie procesu fizycznego przepływu produktów, przekazywanie należności za zakupione produkty, ustalanie cen hurtowych, ponoszenie ryzyka związanego ze sprzedażą zakupionych produktów, kradzieżą, uszkodzeniami, ubezpieczanie produktów, promocję produktów i usług hurtowych, a także prowadzenie działalności szkoleniowej, instruktażowej i doradczej dla detalistów i udzielanie im pomocy w prowadzeniu księgowości i kontroli zapasów. Warto wspomnieć, że hurtownicy za swoją pracę otrzymują marżę handlową, która stanowi różnicę między ceną sprzedaży a ceną zakupu danego produktu przez hurtownika.

Firma wystawiająca się na targach

Firma wystawiająca się na targach

Firma która wystawia się na targach ma znacznie większą przewagę nad innymi. Wynika to z faktu iż targi dają szansę na promocję, reklamę oraz pokazanie nowych towarów. Dzięki targom sporo firm odnajduje się na nowych rynkach, znajduje kontrahentów jak również potencjalnych klientów. Targi zawsze są branżowe co jeszcze bardziej ułatwia sprawę. Niektóre firmy jeżdżą na targi co roku co sprawia że są już bardziej rozpoznawane. Jednak na początku są to większe koszty. Przede wszystkim firma musi się solidnie przygotować do targów. W tym celu wyodrębnia produkty czy towary które chce pokazać. Ponadto drukuje się mnóstwo folderów, ulotek, katalogów oraz wizytówek. Zazwyczaj organizuje się swoje stanowisko pod względem również marketingowym. Na targi jadą przeważnie właściciele firmy, a także doradcy handlowi. Prezentują siebie i swoja firmę nie tylko poprzez wystawianie swoich produktów, ale również rozmowę i ofertę. Takie targi odbywają się kilka razy w roku przeważnie w dni weekendowe. Wystawienie wprawdzie jest wysokim kosztem ale zwraca się czasami niejednokrotnie. Latem targi odbywają się na dworze co sprawia że jest jeszcze bardziej przyjemna atmosfera. Na targach każdą firmę można rozpoznać po jej logo, specyficznej kolorystyce stoiska jak również po wyrobach. Mogą to być również nowości które dopiero wchodzą na rynek.

Przedsiębiorcy kontra podatki

Przedsiębiorcy kontra podatki

Podatki są zmorą każdego obywatela, który legalnie osiąga przychody. Podatki niestety są przymusowym i bezzwrotnym świadczeniem materialnym pobieranym przez Urząd Skarbowy lub inny związek publiczny, którym może być Samorząd Terytorialny. Płacić musi je każdy przedsiębiorca, ich wysokość jednak jest uzależniona od pewnych czynników. Podstawowym czynnikiem jest wysokość osiąganych dochodów. Wpływ na wysokość podatków mają zniżki. Prawo do zniżek podatkowych mają na przykład firmy rozpoczynające działalność. Istnieje możliwość niepłacenia podatków przez przedsiębiorców przez określony czas. Po upłynięciu tego terminu niestety właściciele firm zmuszeni są uiścić wyznaczoną kwotę. Zatem podatki pobierane są od osób fizycznych i prawnych. Ich wysokość jest wysoka ponieważ są głównym źródłem finansowania potrzeb państwa. Poprzez płacenie podatków finansowane jest działanie samorządów terytorialnych. Te koszty prowadzenia własnej działalności są przyczyną ogłaszania upadłości. W sytuacji, gdy firma nie przynosi zadowalającego poziomu zysków trudno jest wiązać koniec z końcem, płacąc wszelkie należności. Dlatego przed rozpoczęciem rozkręcenia własnego biznesu warto popytać w branży, z jakim poziomem kosztów trzeba się liczyć. Jeśli plan przedsiębiorstwa jest trafiony nie ma o co się martwić. Gorzej w drugim przypadku.

Zalety prowadzenia firmy

Zalety prowadzenia firmy

Każdy, kto czuje na sobie władzę szefa marzy o tym, by kiedyś, w przyszłości być szefem samym dla siebie. Część decyduje się na otworzenie własnej firmy, część zmaga się z tym marzeniem do emerytury. Jeśli posiada się rozwinięte zdolności analityczne warto spróbować. Po dogłębnej analizie rynku, stworzeniu biznes planu, opracowaniu strategii działania firmy można brać się do roboty. Największą zaletą z prowadzenia swojego biznesu jest wolność i niezależność. Dotyczy ona określania zasad panujących w firmie, możliwości dokonywania zmian i podejmowania wszelkich decyzji, władzy. Wolność tę równoważy odpowiedzialność. Każda decyzja pociąga za sobą konsekwencje, z którymi zawsze trzeba się liczyć. Kolejnym plusem jest praca na własne konto. Zarobione pieniądze są wkładem pracy i mogą stanowić wysoką kwotę, jeśli odnajdziemy się w roli własnego szefa i znamy się na wykonywanym fachu. Tworząc własną firmę decydujemy się zazwyczaj na pracę, którą traktować można jako pasję. Wówczas nie dość, że dąży się do rozwoju zawodowego, powiększa się umiejętności rozwija się zainteresowanie. Taka praca z pewnością daje ogromną satysfakcję oraz motywuje do nieustannej pracy nad sobą. Przy prowadzeniu własnej firmy ma się gwarancję zatrudnienia. To daje poczucie bezpieczeństwa oraz ogranicza ryzyko utraty pracy zarobkowej.

Wizyta w Urzędzie Skarbowym

Wizyta w Urzędzie Skarbowym

Kiedy marzymy o tym, aby założyć działalność gospodarczą musimy niestety liczyć się z tym, że nie wszystkie czynności uda nam się zrobić za pośrednictwem Internetu. Niestety, ale w kolejce będziemy musieli postać w Urzędzie Skarbowym. Jeżeli jednak firmą zarządzać będzie jedna osoba, która nie chce zakładać spółki z innym przedsiębiorcą, numer własny NIP, który posiada właściciel firmy przechodzi automatycznie na numer NIP działalności gospodarczej. Natomiast, jeżeli złożyliśmy wniosek o nadanie numeru NIP w formularzu CEIDG, chcąc poznać nasz numer, możemy za pomocą Internetu i bez wychodzenia z domu, łatwo go odszukać. Problem, który stanowi fakt, że będziemy musieli udać się osobiście do Urzędu Skarbowego, zaczyna się z chwilą, gdy zdecydowaliśmy się na to, aby nasza firma była oparta na spółce. Jeżeli zakładamy spółkę, ważne a nawet niezbędne jest to, aby w Urzędzie Skarbowym złożyć deklarację NIP-2, a także NIP D. Podczas wizyty w tym urzędzie należy również zdecydować, który z uczestników spółki będzie podatnikiem VAT. Jeżeli zostanie to ustalone, będziemy musieli złożyć druk, który nosi nazwę: VAT-R. W tym miejscu warto również wspomnieć, że rozliczanie się z podatku jest możliwe w urzędzie właściwym ze względu na adres siedziby firmy. Należy to uwzględnić podczas wyboru podatnika.

Co ze zwolnieniem i urlopem?

Co ze zwolnieniem i urlopem?

Jako pracownik, nie musimy aż tak bardzo martwić się o dni wolne, wakacje, urlopy, czy też zwolnienia. Owszem, nie zawsze jest to sprawą dziecinnie prostą i do załatwienia od zaraz, jednak mamy do tego święte prawo. W sytuacji, gdy sami pełnimy funkcje właściciela działalności i jej jedynego pracownika, sytuacja może komplikować się nieco bardziej. Z przyczyn prozaicznych. Po pierwsze, gdy pracujemy w większej grupie, zawsze istnieje opcja, gdy ktoś nas może zastąpić. Gdy zaś jesteśmy w pojedynkę, takiego komfortu już nie mamy. Jeśli planowane są urlopy w większych firmach, połowa pracowników dostaje je w jednym terminie, druga połowa w innym i dzięki temu praca wciąż może być wykonywana i postępować. W przypadku działalności jednoosobowej, jest o wiele trudniej. Na przykład, gdy spotka nas niespodziewana choroba, nie wiemy wtedy, co zrobić z interesem. Czy zamknąć go na ten czas i jednocześnie zdezorganizować pracę i zawieść klientów, czy też ryzykować stan swojego zdrowia i mimo wszystko zjawić się w pracy. Przecież nie mamy nikogo na zastępstwo. Podobnie sprawa wygląda z letnim urlopem. Albo zdecydujemy się na dwutygodniowe zawieszenie działalności interesu, albo też zrezygnujemy z wakacji. Te i wiele podobnych dylematów towarzyszy właścicielom własnych, małych biznesów każdego roku, a nawet każdego dnia.