Monthly Archives: Lipiec 2016

Formy działalności gospodarczej

Formy działalności gospodarczej

Osoba zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą ma do wyboru różne jej formy. Może to być indywidualna działalność gospodarcza lub praca wraz ze wspólnikami. W tym drugim przypadku można wybrać takie rodzaje spółek, jak: spółka cywilna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka jawna, komandytowa lub partnerska. Istnieje jeszcze spółka akcyjna, jest ona jednak przeznaczona raczej dla dużych firm. Dla niewielkich przedsiębiorstw, np. rodzinnych, zalecana jest spółka cywilna. Taka spółka, zgodnie z art. 680 kodeksu cywilnego, może łączyć tylko przedsiębiorców i zmierzać ku osiągnięciu określonego celu gospodarczego. Jest to nieskomplikowany i niewymagający wielu formalności sposób prowadzenia działalności z partnerami. Inną popularną formą współpracy jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej cechą charakterystyczną jest oderwanie spółki od osób wspólników, a tym samym brak odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Może ona zostać zawiązana w praktycznie każdym celu dopuszczalnym przez prawo. Wspólnikami takiej spółki mogą być osoby fizyczne oraz prawne. Spółka jawna jest z kolei wśród spółek prawa handlowego odpowiednikiem spółki cywilnej. Spółka komandytowa pozwala zminimalizować ryzyko związane z prowadzeniem działalności wśród grupy wspólników – komandytariuszy. Natomiast spółka partnerska przeznaczona jest dla grupy osób wykonujących wolne zawody.

Działalność regulowana przez państwo

Działalność regulowana przez państwo

Na prowadzenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej przedsiębiorca musi uzyskać zezwolenie. Wydają je odpowiednie organy administracji publicznej, do których należy zgłosić się z wnioskiem. Do typów działalności w ten sposób regulowanych należy m.in. sprzedaż alkoholu, wytwarzanie i sprzedaż środków leczniczych, działalność ubezpieczeniowa oraz w zakresie gier losowych, prowadzenie funduszu inwestycyjnego lub emerytalnego. Kolejnym sposobem regulacji niektórych obszarów rynku przez państwo jest konieczność posiadania koncesji na niektóre formy działalności. Organem nadzorującym jej wydawanie jest minister właściwy dla danego rodzaju działalności. Koncesjonowane są m.in. poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie ich, wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, w tym bronią i amunicją oraz akcesoriami przeznaczonymi do użytku wojskowego lub policyjnego. Koncesjonowane są także wszelkie działania związane z obrotem paliwami oraz energią, w tym wytwarzanie, magazynowanie i dystrybucja. W polskim prawodawstwie występuje też definicja działalności regulowanej. Warunkiem podjęcia takiej działalności przez przedsiębiorcę jest spełnienie wymagań zapisanych w ustawie i uzyskanie spisu w rejestrze działalności regulowanej. Do tego typu działań należą m.in. wytwarzanie i rozlewanie wyrobów spirytusowych i winiarskich, obrót środkami ochrony roślin i prowadzenie usług detektywistycznych.

Tworzenie profesjonalnego biznesplanu

Tworzenie profesjonalnego biznesplanu

Każdy, kto zamierza prowadzić działalność gospodarczą, niezależnie od jej początkowej wielkości powinien zaopatrzyć się w profesjonalnie przygotowany biznesplan. Biznesplan jest narzędziem planistycznym w każdym przedsiębiorstwie, które określa między innymi cele krótko i długoterminowe przedsiębiorstwa, przedstawiona jest w nim sytuacja na rynku w wybranej branży, jeśli chodzi o aktualną konkurencję i obliczenie szans na powodzenie całego biznesowego przedsiębiorstwa. Biznesplan będziemy nam również, gdy będziemy składać wniosek do instytucji bankowej o przyznanie naszej firmie kredytu inwestycyjnego. Biznesplan jest dołączany najczęściej w formie załącznika do wniosku kredytowego. Biznesplan jest bardzo elastyczny, jeżeli chodzi o jego strukturę. Jego wewnętrzny wygląd zależy w dużym stopniu od tego, czego dotyczy, od wielkości naszego przedsiębiorstwa, czy panującej na danym rynku sytuacji. Objętość takiego biznesplanu powinna być dostosowana do naszej propozycji, nie można sporządzać kilkudziesięciostronicowego biznesplany, gdy ubiegamy się o pięć tysięcy złotych kredytu inwestycyjnego. Przygotowanie biznesplanu należy bezwzględnie zlecić profesjonaliście w tej dziedzinie, tylko wówczas będziemy mieć stuprocentową pewność, że wszystko zostanie przygotowane najlepiej, jak to tylko możliwe.

Dobór i szkolenia pracowników

Dobór i szkolenia pracowników

Ludzie, ich wiedza, umiejętności i predyspozycje są podstawowym zasobem każdej firmy. Niestety najbardziej niedocenianym, a przecież od pracowników zależy sukces firmy. Polityka kadrowa to działalność obejmująca zatrudnianie pracowników, właściwe wykorzystanie ich wykształcenia i zdolności, a także ustalenie odpowiedniej liczby zatrudnionych w każdej sekcji firmy. Dobór pracowników zależy przede wszystkim od sytuacji na rynku pracy. Przedsiębiorstwu łatwiej uzyskać jest siłę roboczą w warunkach powszechnego bezrobocia. Wtedy spośród wielu ludzi, wybiera się najlepszych. Ważne jest to, aby pracownik sam zabiegał o zatrudnienie i wykazał, że jest najlepszy wśród kandydatów. Kształcenie i rozwój zawodowy personelu to zadanie priorytetowe każdej firmy. Na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych i możliwości finansowych zapadają decyzje dotyczące treści szkolenia. Mają one na celu dokształcanie w zakresie techniki pracy produkcyjnej, czy szkolenie w zakresie wykorzystania możliwości wielozadaniowych. Należy również pomyśleć, w jakiej formie ma zostać odbyte szkolenie, czy ma to być staż, praktyki, kurs, czy warsztaty, a także o tym, kto będzie podmiotem prowadzącym szkolenie. Kurs ten więc może być prowadzony przez zakład pracy oraz ośrodek szkolenia i doskonalenia kadr. Niezbędnym elementem polityki kadrowej jest również system ocen pracowniczych. Przyczynia się on do wypracowania przejrzystych reguł w zakresie wypłacania wynagrodzenia, a także do tworzenia możliwości awansu dla najlepszych pracowników.